Aanvraag & Reservatie

De zaal reserveer je door het online formulier in te vullen.

We onderscheiden 2 types gebruikers:

 • Gebruikersgroep 1: Niet-commerciële, socio-culturele, ecologische organisaties
 • Gebruikersgroep 2: Particulieren, commerciële bedrijven en organisaties.

De locatie wordt verhuurd per dagdeel of per dag. Dagdelen zijn:

 • 08:00 – 12:00 (voormiddag)
 • 13:00 – 17:00 (namiddag)
 • 18:00 – 22:00 (avond)

Een dagen loopt van 8h00 – 01h00

Als je de zaal langer wil huren dan een dag of een dagdeel, kunnen extra uren (aan uurtarief) gekoppeld worden aan een dagdeel.

Als je wil gebruik te maken van andere diensten en eventueel ook catering kan je dat melden in het reservatieformulier.

Kort na de reservatie krijg je een offerte overgemaakt met een gedetailleerd overzicht van de verschillende kosten.

De offerte is twee weken geldig. Binnen deze termijn moet de aanvrager schriftelijk akkoord geven voor de genomen optie. Zonder akkoord wordt de optie automatisch geannuleerd.

Door het ondertekenen van de huurovereenkomst (in twee exemplaren, één voor elke partij) verklaar je je akkoord met het gebruikersreglement en de tarieven.

De locatie kan maximaal één jaar voor datum van de activiteit gereserveerd worden.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, afspraken & verbodsbepalingen

 • De sleutel wordt pas overhandigd nadat de volledige huurprijs en waarborg van 200 € betaald zijn. De waarborg kan eventueel cash betaald worden bij ophalen van de sleutel.
 • Uit respect voor onze buren moeten alle activiteiten ten laatste om 01u eindigen, vanaf 22 uur dient buiten stilte gerespecteerd te worden.
 • De geluidsnorm van 80 decibel mag niet overschreden worden.
 • Je bent vrij de zaal bij aankomst in een andere opstelling te plaatsen op voorwaarde dat alles nadien in de originele staat wordt teruggebracht.
 • De zaal moet steeds achtergelaten worden op de manier waarop je deze hebt aangetroffen: meubilair terug op de juiste plaats, tafels en toog gereinigd, afwas dient gedaan te worden en alle gebruikte gerief wordt droog op de daarvoor voorziene plaats terug geplaatst.
 • Alle aanwezig keukengerief kan gratis gebruikt worden. Het beschikbaar materiaal wordt geteld bij aanvang en bij het einde van de activiteit. Gebroken of verloren materiaal wordt vergoed volgens de aangegeven bedragen.
 • Extra elektrische keukentoestellen (microgolf, extra ovens, frietketels …) zijn niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • De ter beschikking gestelde ruimte wordt geacht in goede staat te zijn, tenzij de persoon verantwoordelijk voor de activiteit de eventuele onregelmatigheden meldt uiterlijk op het ogenblik dat hij/zij het lokaal in gebruik neemt.
 • Er mag niets opgehangen worden aan de muren van de zalen. Het is dan ook ten strengste verboden de ramen, de deuren, de muren, de panelen, de vloeren… te benagelen, te beplakken, te beschilderen of van enig ander hechtingsmiddel te voorzien. In de ruimte zijn mogelijkheden voorzien om versiering aan te brengen.
 • In het hele gebouw en bijgevolg ook in alle ruimtes (ook in de toiletten) geldt een algemeen rookverbod.
 • Het overschrijden van het maximum aantal plaatsen (50) is omwille van de brandveiligheid verboden. Deze plaatsen werden toegewezen op basis van de geldende wetgeving. Omwille van de brandveiligheid kan van dit aantal voor geen enkele manifestatie afgeweken worden.
 • De toegang tot en de nooduitgang(en) van de lokalen mag op geen enkele wijze belemmerd worden door meubilair, linten of andere obstakels.
 • Er mag geen vuur (bvb. kaarsen) gemaakt worden in de zaal. De huurder van de zaal is verantwoordelijk voor brand, ongevallen en beschadiging tenzij hij/zij kan bewijzen dat deze het gevolg zijn van een fout of nalatigheid in hoofde van de verhuurder. Alle kosten daaruit voortvloeiend zullen op de huurder verhaald worden.
 • De huurder is aansprakelijk voor elke beschadiging aan het gebouw en/of de inboedel ervan, veroorzaakt door hemzelf, medewerkers, deelnemers, toeschouwers of derden die zich ter plaatse bevinden ter gelegenheid van de georganiseerde activiteit.
 • Het is verboden de gereserveerde ruimte door te verhuren of deze al of niet gratis ter beschikking te stellen van derden.
 • De activiteit mag andere activiteiten die op hetzelfde moment plaatsvinden in het gebouw niet hinderen.
 • Elke aankondiging dient duidelijk de naam van de huurder en de verantwoordelijke uitgever van het promotiemateriaal te vermelden.
 • De huurder is gehouden om een afgevaardigde van Troubadour steeds toegang te verlenen met het oog op controle over het naleven van de voorwaarden. De afgevaardigde kan de activiteit stopzetten indien de regels niet worden nageleefd.
 • De zaal moet na gebruik in oorspronkelijke staat teruggebracht worden. Dit houdt in dat tafels, stoelen, materialen terug op de plaats moeten staan waar ze stonden bij het betreden van de zaal. Alle lichten worden gedoofd, verwarming wordt uitgezet en deuren worden zorgvuldig gesloten. Indien dit niet gebeurt, rekenen we een forfaitaire kost aan van € 100.
 • Alle kosten om eventuele schade aan lokalen, meubilair of inrichtingsmateriaal te herstellen of uitzonderlijk schoon te maken wegens extreem bevuild, zullen worden doorgerekend aan de huurder, dit met een minimum van € 100. Deze kosten zullen betaald worden binnen de 14 dagen na het versturen van de definitieve afrekening. In geval van laattijdige betaling zal vanaf de vervaldag een intrest verschuldigd zijn van 12% per jaar waarbij interest verschuldigd zal zijn voor elke begonnen maand.